Vykdomi projektai

Kauno kartų namai vykdo projektą „Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13 A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims“ finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (VP) priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-R-407, regionų projektų planavimas)“.

Bendra projekto vertė 1 289 496,32 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti ilgalaikės socialinės globos įstaigos teikiamų paslaugų kokybę pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, atliekant statinio rekonstravimą, pritaikant asmenims su negalia. Projekto tikslui pasiekti numatomi uždavinai: atlikti esamo pastato skalbyklos, virtuvės ir I-ojo aukšto gyvenamųjų bei bendro naudojimo patalpų rekonstrukcijos darbus ir įrengti liftą; pastatyti priestatą senyvo amžiaus asmenų ilgalaikės socialinės globos  paslaugoms teikti; įsigyti veiklai reikalingą įrangą ir baldus; sutvarkyti įstaigos teritorijos aplinką. 

https://www.esinvesticijos.lt/

2020 m. pavasarį Kauno kartų namai parengė paraišką ir dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Paraiška pripažinta tinkama ir Kauno kartų namai 2020-06-09 pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projektas skirtas socialines paslaugas, apibrėžtas Socialinių paslaugų kataloge, Lietuvoje teikiančioms valstybės ir savivaldybių viešosioms įstaigos, biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms įstaigoms.

Pagrindinės projekto veiklos:

  1. Specialistų kompetencijų stiprinimas, t. y. EQUASS konsultantų ir auditorių paruošimas bei projekte dalyvaujančių organizacijų vadovų, EQUASS koordinatorių ir darbuotojų mokymai.
  2. Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas, kurią sudaro socialinių paslaugų įstaigų atranka, socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas atrinktose įstaigose, išorės audito organizavimas ir įstaigų sertifikavimas ir poveikio Lietuvos socialinių paslaugų sektoriui įvertinimas.
  3. Žinomumo apie socialinių paslaugų kokybę didinimą sudaro informacijos sklaida interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, renginių organizavimas, informacijos sklaida žiniasklaidoje.
  4. Apskrito stalo diskusijos.

Planuojama, jog projekto metu 120 įstaigų dalyvaus EQUASS  diegimo procese, patobulins teikiamų paslaugų kokybę, darbuotojų kvalifikaciją ir turės galimybę 3 metų laikotarpiui įgyti EQUASS kokybės sistemos sertifikatą.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

EQUASS Kauno kartų namuose

Diegiant EQUASS kokybės sistemą Kauno kartų namuose planuojama gerinti ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų kokybę senyvo amžiaus asmenims.

Projekto koordinatore paskirta direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Sigita Šergalienė, el. paštas pavaduotoja@kartunamai.lt

Projekto konsultantė Natalija Markovskaja.

Projekto veiklos:

  • 2020 m. liepos 13-15 dienomis įstaigos koordinatorė dalyvavo socialinių paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS sistemą, koordinatorių mokymuose.
  • 2020 m. liepos 29 ir rugpjūčio 26 dienomis įstaigos direktorė dalyvavo Socialinių paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS sistemą, vadovų mokymuose.
  • 2020 m. rugpjūčio 27 ir rugsėjo 3 dienomis įstaigos darbuotojai dalyvavo socialinių paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS sistemą, personalo mokymuose.
  • 2021 metais numatyti įstaigos vidaus ir išorės auditai.