Vykdomi projektai

Kauno kartų namai sėkmingai įgyvendimo projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

____________________________________

Kauno kartų namai 2022 m. baigė vykdyti projektą „Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13 A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims“ finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (VP) priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-R-407, regionų projektų planavimas)“.

Bendra projekto vertė 1 289 496,32 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti ilgalaikės socialinės globos įstaigos teikiamų paslaugų kokybę pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, atliekant statinio rekonstravimą, pritaikant asmenims su negalia. Projekto tikslui pasiekti numatomi uždavinai: atlikti esamo pastato skalbyklos, virtuvės ir I-ojo aukšto gyvenamųjų bei bendro naudojimo patalpų rekonstrukcijos darbus ir įrengti liftą; pastatyti priestatą senyvo amžiaus asmenų ilgalaikės socialinės globos  paslaugoms teikti; įsigyti veiklai reikalingą įrangą ir baldus; sutvarkyti įstaigos teritorijos aplinką. 

https://www.esinvesticijos.lt/